Zboží bylo přidáno do seznamu pro srovnání!

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1. Všechny nabídky, přijaté objednávky, dodávky zboží, faktury a všechny kupní smlouvy uzavřené společností HOLZMANN Maschinen GmbH, se sídlem Marktpatz 4, A-4170 Haslach, dále jen "HOLZMANN", jsou výhradně v souladu s následujícími Všeobecnými obchodními podmínkami (dále též "VOP").

1.2. Odesláním objednávky, přijetím služby prohlašujete jako obchodní partner, že souhlasíte s platností obchodních podmínek platných v okamžiku objednávky zboží/služby.

1.3. Objednávka je společností HOLZMANN považována za přijatou pouze, pokud byla písemně potvrzená společností HOLZMANN, nebo pokud došlo k odeslání zboží či vykonání objednané služby. Potvrzením objednávky, potvrzením objednávkového formuláře, podpisem nabídek, dodacích listů a dalších obchodních dokumentů společnosti HOLZMANN prohlašuje obchodní partner, že přečetl Všeobecné obchodní podmínky a porozuměl jim.

1.4. Smlouvy se zástupci společnosti HOLZMANN, ať už ústní nebo písemné, jsou považovány za závazné pouze tehdy, pokud byly písemně potvrzeny a podepsány vedením firmy HOLZMANN.

1.5. Obchodní podmínky obchodního partnera, které jsou odlišné, doplňující nebo v rozporu s těmito VOP nejsou brané v platnost, ledaže by byl udělen výslovný písemný souhlas s jejich platností. 

1.6. Obchodní partner prohlašuje společnosti HOLZMANN, že není spotřebitelem ve smyslu rakouského zákona o ochraně spotřebitele. Pokud tomu tak není v obchodním případě, je obchodní partner zavázán tuto informaci oznámit před uzavřením dotyčné transakce.

1.7. Tyto VOP jsou obchodním partnerům kdykoliv k dispozici k nahlédnutí na našich webových stránkách www.holzmann-maschinen.at a v našich obchodních prostorách.

1.8. Veškeré transakce, bez ohledu na to, kolik času uplyne mezi jednotlivými transakcemi, se vztahují na platné VOP společnosti HOLZMANN. Platí bod 1.7. 

1.9. Údaje o výkonnosti nebo spotřebě uvedené v našich tiskovinách jsou přibližné hodnoty, a proto nejsou závazné. Toto sdělujeme podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a nepřebíráme žádnou další odpovědnost.

 

2. Uzavření smlouvy

2.1. Ceny za uvedené výrobky uvedenené v katalozích a na webových stránkách HOLZMANN www.holzmann-maschinen.at se nepočítají jako písemné nabídky. Konkrétní ceny budou oznámeny jako součást nabídky a musí být dohodnuty samostatně.

2.2. Nabídky HOLZMANN se mohou změnit a jsou nezávazné. Právně závazné jsou pouze písemně potvrzené/podepsané nabídky. Ústní podání nabídky vyžaduje k právní platnosti písemné potvrzení společností HOLZMANN. 

2.3. Smlouva se uzavírá písemným potvrzením (přijetím) objednávky od obchodního partnera. Naše smlouva je považována za přijatou a potvrzenou, pokud obchodní partner písemně nevznesl námitku do 1 týdne od obdržení potvrzení o přijetí.

Spotřebitelé mohou ve smyslu §1 1 Zákon o ochraně spotřebitele (KSchG), pokud jsou v souladu s bodem 1.6 před vytvořením objednávky, odstoupit od smlouvy v rámci zákonných ustanovení nebo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

2.4. HOLZMANN je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud nastanou skutečnosti, na jejichž základě musí společnost HOLZMANN přijmout, že obchodní partner není bonitní.

 

3. Všeobecné dodací podmínky  

3.1. Místem plnění je sídlo společnosti HOLZMANN. Pokud není dohodnuto jinak, je zboží dodáváno ze skladu (ex works). Jakékoliv změny dodacích podmínek požadované obchodním partnerem musí být uvedeny písemně a výslovně potvrzeny společností HOLZMANN.

3.2. V případě, že bude společnost HOLZMANN rovněž pověřena odesláním zboží, může společnost HOLZMANN svobodně zvolit typ přepravy zboží a dopravní prostředek, pokud není písemně výslovně uvedeno jinak.

3.3. HOLZMANN si výslovně vyhrazuje právo na dílčí dodávky a jejich fakturaci.

3.4. Není-li dohodnuto jinak, všechny dodávky jsou prováděny ze skladu v Haslach nebo ze skladu v Schlüsslberg-Grieskirchen na náklady příjemce. Riziko náhodné ztráty zboží nebo jeho znehodnocení při opuštění skladu se přenáší na obchodního partnera, bez ohledu na to, která smluvní strana nese náklady na dopravu. Platí bod 3.1.

3.5. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny, změny tvaru, barvy a hmotnosti nabízených produktů v rámci přiměřeného rozsahu.

3.6. Dodací lhůty stanovené společností HOLZMANN a dodací termíny našich dodavatelů jsou nezávazné a platí pouze v případě neomezených možností přepravy. Z překročení oznámených termínů dodání nelze odvodit žádné nároky na náhradu škody ani jiná práva. Dílčí dodávky jsou možné.

3.7. Společnost HOLZMANN je oprávněna stanovit datum dodání, odpovídajícím způsobem datum prodloužit, v případě nepředvídatelných okolností a překážek, bez ohledu na to, zda k nim dochází přímo ve společnosti HOLZMANN nebo u dodavatelů HOLZMANN, jako je přerušení práce jakéhokoliv druhu, stávky, vládní opatření, nedostatek oficiálních povolení, sabotáž, zpoždění v celním odbavení, selhání zásadních dodavatelů/těžko nahraditelných dodavatelů atd. Po dobu stanovení změny termínu dodání je HOLZMANN bez závazků, aniž by měl smluvní partner jakékoli nároky z toho plynoucí.

3.8. Přerušení provozu a dopravy vyšší mocí zprošťují společnost HOLZMANN povinnosti dodávek po dobu překážky, aniž by smluvnímu partnerovi vznikly jakékoliv nároky náhrady za vzniklé škody.

3.9. V případě zpoždění dodávky je obchodní partner oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě, že zašle písemnou upomínku na dodání po uplynutí sjednané dodací lhůty. A pokud se dodání neuskuteční ani v další přiměřené lhůtě, začínající dnem obdržení písemné upomínky, je obchodní partner oprávněn odstoupit od smlouvy. Jakékoli další nároky na náhradu škody ze strany obchodního partnera jsou vyloučeny. 

3.10. Postsmluvní dohody, zejména o technických podrobnostech, mohou ovlivnit dodací lhůtu, tzn. v přiměřeném rozsahu prodloužit.

3.11. Pokud je dodávka nebo služba pro prodávajícího znemožněna nebo nepřiměřeně obtížná podle bodu 3.7, prodávající musí o nemožnosti plnění ihned informovat obchodního partnera; prodávající je potom zproštěn závazku dodání.

3.12. Všechna oficiální schválení, s výjimkou poskytnutí vývozních dokladů, je nutné získat od obchodního partnera. V případě, že obchodní partner obstará vývozní doklady, náklady, které k tomu vzniknou, budou v přiměřené míře hrazeny společností HOLZMANN. To neplatí pro dovozní papíry. Pokud taková schválení nebudou poskytnuta včas, bude dohodnutá dodací lhůta odpovídajícím způsobem prodloužena.

3.13. Společnost HOLZMANN je oprávněna neomezeně zapojovat třetí strany bez souhlasu obchodního partnera.

3.14. Společnost HOLZMANN zasílá zboží v obalu průměrné kvality, který je obvykle vhodný k odeslání. Pokud smluvní partner trvá na speciálním druhu obalu, je o něj třeba písemně požádat. Pokud dojde k dohodě o zvláštním druhu obalu, dodatečné náklady nese smluvní partner. 

3.15. Smluvní partner výslovně souhlasí s přepravou zboží po železnici, poště, spedici, jiných balíkových službách atd. HOLZMANN si vyhrazuje právo vybrat poskytovatele služeb pro odeslání zboží.

3.16. Pokud je dodávka do třetí země (přijemce je v zemi mimo EU), musí smluvní partner v každém případě nést veškeré náklady na dopravu a vše řádně deklarovat, zaplatit daně a v případě potřeby zboží pojistit. Kromě toho musí smluvní partner získat veškerá povolení a potvrzení potřebná pro vývoz zboží z Rakouska, dovoz zboží do zahraničí a na vlastní náklady předložit příslušná prohlášení.

3.17. Vhodné místo předání dodávky musí být dohodnuto při každém uzavření smlouvy. Veškeré dodatečné náklady, vyplývající z uvedeného místa, které je pro typ doručení nepřiměřené, nese obchodní partner. Obchodní partner také musí určit náhradní místo dodání. Pokud tomu tak není, je společnost HOLZMANN zmocněna doručit dodávku na adresu sídla nebo jiné pobočky obchodního partnera. 

 

4. Ceny

4.1. Všechny ceny oznámené společností HOLZMANN jsou v eurech a zahrnují daň z obratu plus náklady na dopravu, zaslání a dodání. Pokud není písemně dohodnuto jinak, budou náklady fakturovány obchodnímu partnerovi dodatečně.

4.2. Statt / Instead of Preise: jedná se o dříve nezávazné doporučené spotřebitelské ceny, aktuální prodejní ceny jsou obecně platné do odvolání, pokud nejsou označeny jako akční ceny v určitém propagačním období.

4.3. Ve výjimečných případech je společnost HOLZMANN oprávněna fakturovat uvedené zboží v USD. Má se za to, že k tomuto dochází v případě nepředvídatelného a nepříznívého vývoje směnného kurzu EUR/USD. Společnost HOLZMANN se však před plněním smlouvy zavazuje o tom informovat obchodní partnery.

4.4. Konečné ceny jsou kalkulovány na základě dealerských slev platných nebo písemně dohodnutých v den dodání.

4.5. Pokud se individuální náklady vyvíjejí nepříznivě, jako jsou ceny surovin atd., které rozhodujícím způsobem ovlivní tvorbu cen, je společnost HOLZMANN oprávněna uvedené ceny zvýšit. V tomto ohledu platí bod 4.4.

 

5. Poplatky a platební podmínky

5.1. Kupní cena je splatná před dodáním nebo vyzvednutím produktu/služby, pokud nebyly výslovně dohodnuty jiné platební podmínky, které jsou písemně uvedeny. Faktura je vystavena při potvrzení objednávky. 

5.2. Platbu je nutné uhradit převodem na jeden z účtů uvedených na faktuře. Platba se považuje za provedenou v den, kdy s ní může společnost HOLZMANN volně disponovat. Jiné okolnosti platby (lhůta platebního styku, způsob platby) musí být výslovně písemně dohodnuty před odesláním objednávky.

5.3. Platí princip "Zug-um-Zug" a zároveň bod 5.1.. Smluvní partner není oprávněn zadržet platby z důvodu neúplné celkové dodávky, vyřizování reklamace, stížností. Smluvní partner nemůže použít nároky proti společnosti HOLZMANN, pokud tím nedojde k rozporu s kogentními právními normami.

5.4. Pokud obchodní partner nepřevezme zboží včas (prodlení s převzetím) bez uvedení písemného důvodu, nebo mlčky odmítne převzetí i po uplynutí stanovené přiměřené lhůty, je HOLZMANN oprávněn zboží buď skladovat. Poplatek za skladování je účtován ve výši 0,1% z hrubé částky faktury za započatý kalendářní den. Nebo bude zboží uloženo u autorizované společnosti na náklady a riziko obchodního partnera. Společnost HOLZMANN je zároveň oprávněna buď trvat na splnění smlouvy, nebo po uplynutí přiměřené lhůty v délce nejméně 8 dnů, může odstoupit od smlouvy a používat zboží k jiným účelům.

5.5. V případě prodlení je společnost HOLZMANN oprávněna účtovat poplatky z prodlení ve výši 8% nad základní úrokovou sazbu, pokud nejsou zákonně přípustně vyšší úrokové sazby. Pokud náklady a úroky již vznikly v důsledku prodlení, je společnost HOLZMANN oprávněna započíst nejprve platbu za náklady, poté za úroky a nakonec za hlavní službu.

5.6. Dále je společnost HOLZMANN oprávněna požadovat od obchodní partnera kompenzace za pozdní příchozí platby, nebo nezaplacené dodávky.

5.7. V případě prodlení je smluvní partner povinen uhradit náklady na upomínku, inkaso, soudní spor, které vznikly v souvislosti s vymáháním pohledávek společnosti HOLZMANN prostřednictvím právníka nebo inkasní kanceláře. 

5.8. Pokud je obchodní partner v prodlení s platbou, nebo dojde k výraznému zhoršení jeho finanční situace, je HOLZMANN oprávněn požadovat uhrazení zálohy nebo dodatečného zajištění i po uzavření smlouvy a na ní závisejících dalších výloh. Nevyhoví-li obchodní partner žádosti o zaplacení zálohy nebo dodatečného zajištění po uplynutí přimeřené lhůty, je HOLZMANN oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody.

 

6. Přechod vlastnického práva

6.1. Dodané zboží zůstává stále ve vlastnictví společnosti HOLZMANN, dokud není plně uhrazena částka (včetně úroků a nákladů) za dané zboží.

6.2. Pokud je zboží zabaveno, smluvní partner se zavazuje do 3 dnů obeznámit společnost HOLZMANN o dané situaci a poskytne veškeré informace nezbytné k vymáhání vlastnického práva.

6.3. Společnost HOLZMANN je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud se obchodní partner chová v rozporu se smlouvou, zejména v případě prodlení platby nebo pokud je chování smluvního partnera škodlivé pro společnosti HOLZMANN. HOLZMANN stanoví přiměřenou lhůtu k odstoupení.

6.4. Pokud obchodní partner nesplní své platební závazky včas, zastaví platby, nebo je proti jeho majetku zahájeno insolvenční řízení, veškeré pohledávky společnosti HOLZMANN se stávají okamžitě splatné. Pokud nedojde k uhrazení stávajícího dluhu okamžitě, je společnost HOLZMANN oprávněna požadovat okamžité vydání zboží zpět s vyloučením jakéhokoli zadržovacího práva. Veškeré náklady s tím spojené nese obchodní partner.

 

7. Záruka, odpovědnost za vady a promlčení lhůty

7.1. Společnost HOLZMANN poskytuje 2 roky záruku na elektrické a mechanické součástky/díly/stroje pro nekomerční použití.

V případě komerčního používání je záruka 1 rok, počínaje dnem nákupu stroje koncovým uživatelem. Společnost HOLZMANN výslovně upozorňuje, že ne všechny nabízené stroje/díly/součástky jsou nabízeny ke komerčnímu použití.

Pokud se ve výše uvedených lhůtách vyskytnou závady, které nejsou uvedeny v "záručním ustanovení", společnost HOLZMANN opraví nebo vymění dané díly podle vlastního uvážení.

Aby bylo možné zkontrolovat oprávněnost reklamace, musí kupující kontaktovat svého prodejce a ten musí zaregistrovat případnou reklamaci. Prodejce- jako přímý obchodní partner společnosti HOLZMANN- písemně nahlásí závadu zařízení společnosti HOLZMANN. Pokud je reklamace oprávněná, reklamované zařízení si převezme společnost HOLZMANN u prodejce, nebo jej prodejce pošle společnosti HOLZMANN. Vrácení zboží bez předchozí konzultace se společností HOLZMANN nebude akceptováno a zboží nelze přijmout. Aby mohla společnost HOLZMANN přijmout zboží a zpracovávat stížnosti o vrácení, musí být každá zaslaná zásilka označena číslem RMA (identifikační č. reklamovaného zboží), které zašle společnost HOLZMANN.

Platí následující záruční ustanovení:

a) Uplatnění záruky na zboží lze pouze tehdy, je-li ke zboží přiložena kopie faktury nebo potvrzení od obchodního partnera HOLZMANN. Záruka zaniká, pokud reklamované zboží nebylo nahlášeno společnosti HOLZMANN nebo bylo přímo posláno společnosti HOLZMANN.

b) Na záruku se nevztahuje bezplatná kontrola nebo servisní práce na zařízení. Vady způsobené nesprávným používáním zařízení koncovým uživatelem nebo prodejcem rovněž nebudou přijímány v rámci záruky.

c) Záruka se nevztahuje na zboží, části, díly, které jsou opotřebovatelné nebo spotřebovatelné, jako např.: uhlíkové kartáče, odpadní vaky, nože, válečky, řezací podložky, řezací zařízení, vodící zařízení, spojovací zařízení, těsnění, pohonná kola, pilové kotouče, hydraulicklé oleje, olejové filtry, spínače, řemeny atd.

d) Dále se záruka nevztahuje na zařízení poškozená nesprávným používáním (např.: na jiné účely), nedodržováním pokynů k provozu a údržbě, vlivem vyšší moci, nesprávnými opravami nebo technickými změnami, použitím neoriginálních náhradních dílů nebo neoriginálního příslušenství.

e) Náklady na dopravu nebo na kontrolu zařízení, které vzniknou v případě neoprávněného nároku na záruku, zjištěné našimi kvalifikovanými pracovníky, budou fakturovány obchodnímu partnerovi nebo zákazníkovi.

f) Opravy po uplynutí záruční lhůty budou provedeny jen po předchozím uhrazení faktury s vystavenou odhadovanou částkou za opravu (včetně nákladů za dopravu) od společnosti HOLZMANN.

g) Záruka se vztahuje jen na stroje/zařízení/díly zakoupené konečným uživatelem u obchodních partnerům společnosti HOLZMANN. Pokud je stroj/zařízení/díl prodán vícekrát, nároky na záruku se nepřenášejí.

Nároky na náhradu škody a jiné závazky:

Ve všech případech je odpovědnost společnosti HOLZMANN omezena jen na hodnotu zařízení. Nebudou uznány nároky na náhradu škody způsobené špatným výkonem, vadami a poškozením, které způsobí ztrátu výdělku během záruční doby.

7.2. Zkontrolujte zboží bezprostředně po dodání smluvním partnerem. Případné závady je nutné ihned nahlásit. Platí § 377 německého obch. zákoníku, resp. § 377 rakouského obch. zákoníku (UGB), že lhůta pro oznámení vad je vymezena na 8 pracovních dní po jejich zjištění. Společnost HOLZMANN musí být písemně informována o druhu a rozsahu vady, č. faktury. Skryté vady je nutné písemně oznámit nejpozději do 2 pracovních dní od jejich zjištění. Oznámení po stanovených termínech vede ke ztrátě veškerých nároků na reklamaci. 

7.3. V případě, že je společnost HOLZMANN pověřena odesláním zboží, musí smluvní partner ihned při převzetí nahlásit poškozené zboží přepravní společnosti a do 3 pracovních dnů poškození nahlasí i společnosti HOLZMANN. Rozsah poškození zboží musí být uveden na dodacích listech ihned při převzetí zásilky. V případě přímé zásilky koncovému uživateli (obvykle je zboží zasláno obchodnímu partnerovi koncového uživatele) musí koncový uživatel zajistit, aby bylo zboží při převzetí zkontrolováno a aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Detaily o přepravě budou uvedeny ve smlouvě. Smluvní partner (koncový uživatel) nese riziko znehodnocení zboží v důsledku poškození při přepravě podle bodů 3.1. a 3.4..

7.4. Pokud není uplatněna reklamace nebo není uplatněna včas, považuje se zboží za schválené. Tím se stává neplatné uplatňování záručních nároků, nároků na náhradu škody i na právo napadnout chyby způsobené vadami.

7.5. Kromě případů, kdy platí právo na výměnu danou zákonem, si společnost HOLZMANN vyhrazuje volbu, zda splní nárok na záruku zlepšením, výměnou nebo snížením ceny.

7.6. Vrácení reklamovaného zboží nebo náhradních dílů vyžaduje písemný souhlas od společnosti HOLZMANN a je na náklady a riziko smluvního partnera. Vadné zboží/díly/součástky musí být zaslány s originálem nebo kopií dodacího listu, v originálním obalu nebo přepravním obalu. Pokud při kontrole zboží bude odhalena výrobní nebo materiální vada, bude podle uvážení společnosti HOLZMANN poskytnuta náhrada formou výměny náhradního dílu nebo vystavením dobropisu.

7.7. Kontrola reklamovaného nebo vráceného zboží se provádí jen v případě, pokud je ke zboží přiložená podrobná zpráva o vadách. 

7.8. Pokud se jedná o materiální vady, musí být reklamace uplatněná do 12 měsíců od dodání zboží. Lhůta začíná běžet dnem dodání zboží, rozhodující je dodací list přepravce, případně datum vystavení faktury při osobním převzetí. V případě zjištění vady, lhůta na reklamaci začíná běžet od dne oznámení vady obchodnímu partnerovi. Podle § 924 ABGB je lhůta stanovena na 14 pracovních dnů. Jinak platí § 924 ABGB bez omezení (to zahrnuje i řádné zacházení s věcí). Po uplynutí 12 měsíců platí promlčencí lhůta, pokud není písemně dohodnuto jinak. Využitím záruky lhůta nezačíná znovu od začátku a není omezena ani na části zboží.

7.9. Náhradní díly jsou zaslány po konzultaci se zaměstnancem HOLZMANN a po přesné identifikaci požadovaného dílu na rozloženém pohledu stroje. 

7.10. Jestliže nebylo smluvně dohodnuto jinak, nároky na záruku zanikají, pokud bylo zboží změněno třetí stranou, nebo byla provedena instalace cizích dílů, které jsou příčinou vady zboží. 

7.11. Nároky na náhradu škody zanikají pokud dojde k lehké nedbalosti, s vyjímkou zranění osob. Poškozený musí prokázat, že došlo k hrubé nedbalosti. Po 12 měsících od oznámení škody, jsou nároky na náhradu škody promlčeny.

7.12. Jakýkoliv nárok na náhradu škody bude uplatněn do 1 měsíce od zjištění škody, nejdéle však do 6 měsíců od uzavření smlouvy. Společnost HOLZMANN je povinná uhradit náhradu ve výši 100% kupní ceny. Náhrada dalších škod je vyloučena.

7.13. Společnost HOLZMANN je prodejcem, nikoliv výrobcem produktů.

7.14. Odhad nákladů je bezplatný, pokud následuje objednání opravy nebo nový nákup, jinak budou účtovány vynaložené náklady na odhad. Náklady na dopravu zboží ke společnosti HOLZMANN nese obchodní partner. Pokud je oprava zboží nerentabilní a není požadovaná jeho zpětná přeprava, obchodní partner souhlasí s předáním zboží společnosti HOLZMANN k bezplatné recyklaci. Pokud je požadovaná zpětná přeprava, zboží bude dodáno pouze v rozebraném stavu. Kromě nákladů na testování/odhad zboží budou účtovány náklady na balení a dopravu.

7.15. U zboží druhé volby, tzv. zboží B/zboží z blešího trhu, se společnost HOLZMANN nezaručuje, že prodávané zboží nemá vady materiálu ani výrobní vady. Dále se nezavazuje, že prodávané zboží má vlastnosti, které jsou předpokládány nebo konkrétně zaručeny.

Před zakoupením takto nabízeného zboží musí obchodní partner zboží podrobně prohlédnout a případné vady nahlásit před uzavřením smlouvy. Záruka se na zboží druhé volby/zboží B/zboží blešího trhu nevztahuje. Nákup takového zboží je proveden s obeznámením vad a vadnost zboží je dostatečně zohledněna snížením ceny zboží.

 

8. Odstoupení od smlouvy  

8.1. V případě prodlení v souladu s bodem 5.4., nebo jiných důležitých důvodů, jako je majetkový úpadek obchodního partnera nebo zamítnutí insolvence z důvodu nedostatku majetku, nebo jen prodlení s platbou, je společnost HOLZMANN oprávněna odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dosud nebyla oběma stranami plně zplněna. V případě odstoupení od smlouvy, pokud je na vině obchodní partner, máme na výběr uplatnění paušální náhrady škody ve výši 15% z hrubé částky celkové ceny, nebo náhradu skutečně vzniklé škody. V případě prodlení s platbou obchodního partnera jsme osvobozeni od všech dalších závazků týkajících se plnění a dodávek. Zároveň jsme oprávněni zadržet nevyřízené dodávky a požadovat zálohy nebo cenné papíry nebo odstoupit od smlouvy po stanovení přiměřené doby k odstoupení. Pokud obchodní partner odstoupí od smlouvy - aniž by k tomu měl právo - nebo požádá o jeho zrušení, má HOLZMANN na výběr buď trvat na splnění smlouvy, nebo souhlasit se zrušením smlouvy. V druhém případě je obchodní partner povinen dle naší volby zaplatit paušální náhradu škody ve výši 15% z hrubé celkové částky nebo skutečně vzniklé škody.

 

9. Ochrana osobních dat

9.1. Obchodní partner souhlasí s přijímáním reklamních a nepropagačních informací v přiměřeném rozsahu e-mailem od společnosti HOLZMANN. Údaje obchodního partnera budou k dispozici jen společnosti HOLZMANN, nebudou předány třetím stranám. Obchodní partner může tento souhlas kdykoliv písemně odvolat.

 

10. Salvátorská klauzule  

10.1. Pokud by jednotlivá ustanovení těchto podmínek byla nebo se stala neplatnou, neúčinnou nebo napadnutelnou, ostatní ustanovení zůstanou nedotčena. Ty je pak třeba vykládat a/nebo doplňovat tak, aby bylo právně přípustným způsobem dosaženo co nejpřesněji zamýšleného ekonomického účelu. To také platí v případě jakýchkoli smluvních mezer.

 

11. Volba práva a jurisdikce  

11.1. Rakouské právo se vztahuje na vyloučení referenčních norem a na vyloučení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží. 

11.2. Místem soudního jednání je Linz, 4020 Rakousko, pro rozhodování všech sporů týkajících se těchto Všeobecných obchodních podmínek a smluv na nich založených.